Wednesday, 30 August 2017

Torfaen Residents' Survey 2017

If you have a spare ten minutes, fill out this year's residents' survey to help Torfaen County Borough Council determine whether or not council policy is making a difference on the ground. Here's the official survey blurb:

Residents Survey 2017 

Our annual residents survey is your opportunity to tell us whether the actions we are taking on your behalf are making a difference to the lives of the people living in Torfaen. This year the survey is a lot shorter and focuses on the key priorities of the council:

 - creating a clean, green Torfaen
 - supporting our most vulnerable residents
 - raising educational attainment

Following the feedback from the last survey we have taken a number of measures based on what people said including:


  • the Torfaen spring clean - a deep cleanse of the borough including roadside verges and open spaces and events to support communities to improve their local environment 
  • provided extra funding to enable stronger enforcement of dog fouling and litter 
  • provided £1 million extra funding to help improve roads in the borough 
  • focussed our capital investment on improving our school buildings 
  • invested extra funding for social care services to vulnerable residents.
Arolwg Trigolion 2017 

Ein harolwg trigolion blynyddol yw eich cyfle chi i ddweud wrthym os yw’r camau rydym yn eu cymryd ar eich rhan yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl sy’n byw yn Nhorfaen. Eleni, mae’r arolwg yn llawer byrrach ac yn canolbwyntio ar flaenoriaethau allweddol y cyngor:

 - creu Torfaen lân a gwyrdd
 - cynorthwyo’r trigolion sydd fwyaf agored i niwed
 - codi cyrhaeddiad addysgol

Ar ôl yr adborth o’r arolwg diwethaf, rydym wedi cymryd nifer o fesurau yn seiliedig ar yr hyn ddwedodd pobl, gan gynnwys:


  • glanhau mawr y gwanwyn - glanhau’r fwrdeistref yn drwyadl gan gynnwys ymylon ffyrdd a mannau agored, a digwyddiadau i gynorthwyo cymunedau i wella eu hamgylchedd lleol 
  • darparu cyllid ychwanegol i alluogi gorfodi rheolau baw cŵn a sbwriel yn gryfach 
  • £1 filiwn yn ychwanegol i helpu ffyrdd yn y fwrdeistref 
  • canolbwyntio ein buddsoddiad cyfalaf ar wella adeiladau ysgol 
  • buddsoddi cyllid ychwanegol ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol i drigolion sy’n agored i niwed 
The closing date for the survey is September 30th.

Also, if one survey just isn't enough, check out the Torfaen Peoples' Panel.For more like this, please click the image below:
Out and About in TorfaenNo comments:

Post a Comment

I love to hear from you, so please don't be shy!

newerPageTitle olderPageTitle Home